Statuten

 

Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam St. Willibrordus. Zij is gevestigd in de gemeente Edam-Volendam.

 

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 19 november 1939 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doel en middelen

Artikel 3

Het doel van de vereniging is gehoorzamend aan Christus’ gebod van naastenliefde te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

 

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door

a.              het organiseren van cursussen in e.h.b.o. en ongevalpreventie;

b.             het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;

c.              een doelgerichte propaganda;

d.             het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en / of het voorkomen van ongevallen.

En voorts door al die wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

 

Artikel 5

De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Bergeijk.

 

Leden

Artikel 6

Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën leden onderscheiden worden en worden dan voor elk van deze categorieën de rechten en plichten afzonderlijk vastgesteld.

 

Artikel 7

De leden zijn in het algemeen verplicht zo veel als in hun vermogen ligt bij het dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Alle overige verplichtingen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.


 

Statuten - vervolg

 

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt:

a.              door opzegging van het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken;

b.             door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur;

c.              door ontzegging, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzegging geschiedt door het bestuur. Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering;

d.             door overlijden van het lid.

 

Geldmiddelen

Artikel 9

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

 

Bestuur

Artikel 10

Het bestuur bestaat uit minstens 7 personen. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De voorzitter wordt uit de overige bestuursleden gezamenlijk aangewezen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functies van secretaris en penningmeester in één en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

 

Artikel 11

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.

 

Algemene vergadering

Artikel 12

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch minstens eenmaal per jaar. Op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van de leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekende leden zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

 

Artikel 13

Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist worden besluiten ter algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.


 

Statuten - vervolg

 

Statutenwijziging

Artikel 14

In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden medegedeeld, dat een afschrift van het daartoe strekkende voorstel ter inzage ligt.

Zij die oproepen tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

Het besluit tot wijziging der statuten moet genomen worden met tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het voorafgaande kan ook tot statutenwijziging worden besloten en de algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

 

Ontbinding

Artikel 15

Een besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van een maand, met vermelding, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, doch slechts na overleg met het districtsbestuur van de Nationale Bond voor E.H.B.O. gevestigd te Nieuwegein waaronder de vereniging ressorteert. Bij de ontbinding worden de wettelijke bepalingen in acht genomen. Het eventueel batig saldo zal worden aangewend volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regelen.

 

Einde statuten


 

Huishoudelijk reglement

 

Doel en middelen

Artikel 1

De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding de voorschriften van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis”.

 

Artikel 2

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van één of meer docenten, arts en instructeurs, voor de cursussen en de voortgezette opleiding. Honoraria en andere vergoedingen aan de docenten, arts en instructeurs, voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

 

Artikel 3

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de verenging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd, andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten – al dan niet begrepen in de totale cursuskosten – eigendom van de cursist.

 

Artikel 4

Het bestuur is bevoegd een lid van de vereniging te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het beheer over de les- en instructiematerialen. Hij/zij kan deel uitmaken van het bestuur. De commissaris van materialen is verantwoording schuldig aan het bestuur. Indien in een bestuursvergadering zaken betreffende de les- en instructiematerialen zullen worden besproken, wordt de commissaris van materialen tot deze vergadering uitgenodigd. Hij heeft in deze vergadering een adviserende stem.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Leden

Artikel 5

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

a.              gewone leden;

b.             aspirant leden;

c.              ereleden;

d.             jeugdleden.

 

a.              Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn van een geldig Eenheidsdiploma E.H.B.O.

b.             Aspirant-leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben gemeld voor het volgen van de opleiding voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O. en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

c.              Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd, de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en tevens 25 jaarlid zijn van de vereniging.

d.             Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en worden opgeleid voor het Jeugdgetuigschrift E.H.B.O. A of B.

 

Artikel 6

De gewone leden zijn jaarlijks verplicht de vastgestelde contributie binnen de gestelde termijnen te voldoen. Zij zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het Central Bureau van “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefenavonden bij te wonen. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van het diploma geschiedt door het bestuur. Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering.

 

Artikel 7

De aspirant-leden zijn verplicht de kosten verbonden aan de opleiding van het Eenheidsdiploma E.H.B.O. binnen de gestelde termijnen te voldoen. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan een andere regeling worden getroffen. Zij zijn verplicht de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een aspirant-lid de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn om ontheffing van deze verplichting te verlenen.

 

Artikel 8

Indien een lid op grond van artikel 8 sub c van de statuten uit het lidmaatschap is ontzet, wordt het lid hiervan door het bestuur in kennis gesteld. Het lid heeft het recht binnen dertig dagen na dagtekening van dit schrijven in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Binnen een maand na ontvangst van dit beroepschrift roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. Bij de oproep tot deze vergadering dient vermeld te worden, dat in deze vergadering het beroep van het lid tegen het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal worden behandeld. De algemene vergadering besluit na het bestuur en, indien het lid dat wenst, het lid te hebben gehoord. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Artikel 9

Indien het lidmaatschap door het bestuur op grond van artikel 8 sub b van de statuten is opgezegd wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat dit lid alsnog aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Een opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen is alleen mogelijk, als het lid, na schriftelijk door het bestuur te zijn aangemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.

 

Geldmiddelen

Artikel 10

De contributie, welke door de gewone leden dient te worden voldaan, wordt telken jaren door de algemene vergadering vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Artikel 11

De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O., worden voor de aanvang van de cursus vastgesteld door het bestuur. In dit bedrag kunnen de kosten voor de contributie mede zijn begrepen. Het bestuur is bevoegd, indien hiertoe dringende redenen aanwezig zijn, tijdens de opleiding wijzigingen te brengen in de kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding. Het aspirant-lid is in het geval, bedoeld in het vorige lid, gerechtigd de opleiding voortijdig te beëindigen. Hij is dan slechts gehouden de oorspronkelijk aangegane verplichtingen na te komen.

 

Artikel 12

Ten aanzien van de jeugdleden zijn de bepalingen van de artikelen 7 en 11 van dit huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing.

 

Bestuur

Artikel 13

Jaarlijks wordt in de algemene vergadering vastgesteld uit hoeveel leden het bestuur zal bestaan. Het bestuur wordt gekozen door en uit gewone leden.

 

Artikel 14

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Jaarlijks treden op de algemene vergadering twee van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De plaats van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden op het rooster zodanig bepaald, dat ieder van hen periodiek in een ander jaar aftreedt. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk in de vacature voorzien. Het in de plaats van het afgetreden lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

 

Artikel 15

Kandidaten voor een zetel in het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en door tenminste vijf leden gezamenlijk. Een kandidatuur door de leden dient schriftelijk en voorzien van de handtekeningen van de leden, die de kandidaat voorstellen, bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de dag van de algemene vergadering. Bij de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden gevoegd, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Artikel 16

Indien een lid van het bestuur naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en / of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen. Een besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derden van het aantal stemmen. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betrokken bestuurslid medegedeeld.

 

Artikel 17

Indien het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in zijn functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen. In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid. Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vereniging dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

 

Artikel 18

De algemene vergadering beslist na het bestuur en indien het dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing. Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen. Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld. Het besluit van de algemene vergadering is bindend. Ten aanzien van een door een ontslag ontstane vacature gelden de bepalingen van artikel veertien, laatste lid van dit reglement.

 

Artikel 19

Indien de functies van secretaris en penningmeester in één en dezelfde persoon verenigd zijn, maakt de door het bestuur gekozen vice-voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur en wordt hij tot alle vergaderingen van het dagelijks bestuur uitgenodigd.

 

Artikel 20

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur, zulks nodig oordelende, uit zijn midden een plaatsvervanger aan. In het geval als bedoeld in artikel negentien van dit reglement treedt de vice-voorzitter als plaatsvervanger op.

 

Artikel 21

De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het houden van notulen, het bijhouden van de ledenlijst, het voeren van de cursusadministratie, waaronder het bijhouden van de presentielijst, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden, die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn. Indien de hoeveelheid en / of de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk of gewenst maken, kan het bestuur uit zijn midden in overleg met de secretaris een tweede secretaris benoemen, die een deel van de werkzaamheden van de secretaris kan uitvoeren. Bij tijdelijke ontstentenis kan het bestuur uit zijn midden, zulks nodig oordelende, in overleg met de secretaris een plaatsvervanger benoemen. Indien en tweede secretaris is benoemd, treedt deze zo nodig als plaatsvervanger op.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Artikel 22

De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij voert tevens de correspondentie, verband houdende met het financiële beheer. Voor het beschikken van de gelden van de vereniging is zijn handtekening voldoende. Hij dient minstens 6 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur in een rekening en verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting van inkomsten en uitgaven van het eerstvolgende verenigingsjaar. Hij is te allen tijden verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden, behalve voor gelden, die bij de bank zijn gestort of met goedvinden van het bestuur zijn belegd.

 

Artikel 23

Voor het aangaan van geldleningen, het verkrijgen, vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

 

Artikel 24

Aan de leden van het bestuur en aan de leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis- en verblijfkosten uit de kas van de vereniging vergoed.

 

Artikel 25

Aan de leden die ten behoeve van de vereniging een opleiding voor de aantekening kaderinstructeur of geoefend slachtoffer volgen, kunnen door de vereniging de kosten, verbonden aan de opleiding, geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Het bedrag van de vergoedingen, alsmede de voorwaarden waarop de vergoedingen worden verstrekt, worden door het bestuur in overleg met het betrokken lid vastgesteld. In geval van een verzoek om vergoeding van studiekosten gelden de volgende bepalingen:

a.              Het bestuur kan besluiten om opleidingskosten, reiskosten en verblijfkosten verband houdende met een opleiding van één of meerdere leden te vergoeden indien deze in het belang van de vereniging zijn.

b.             De betrokken leden dienen een verklaring te ondertekenen waarbij zij verklaren de opleiding te volgen en gedurende een door het bestuur te bepalen termijn (maximaal 10 jaar) de verkregen kennis in te zetten voor de vereniging.

c.              Zij verklaren daarbij dat zij bij een kortere inzet voor de vereniging het evenredige deel van de door de vereniging betaalde kosten terug betalen aan de vereniging.

d.             Het bestuur heeft de mogelijkheid te besluiten om van het gestelde onder lid c af te wijken.

 

Artikel 26

Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar. Het bestuur vergadert bovendien, indien de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden zulks verlangen. Binnen een week, nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen hebben kenbaar gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd, binnen die weken moet deze worden gehouden.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Algemene vergadering

Artikel 27

De algemene vergadering dient te worden gehouden uiterlijk drie maanden na het einde van het verenigingsjaar. De oproep tot de algemene jaarvergadering dient uiterlijk vier weken voor de datum, waarop de vergadering wordt gehouden, aan de leden te worden gezonden.

 

Artikel 28

In de algemene vergadering wordt onder meer:

a.              Door de voorzitter of secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;

b.             Door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;

c.              De begroting van de inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;

d.             De contributie voor het eerstvolgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;

e.              Voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;

f.              Een commissie van twee personen, gewone leden van de vereniging, benoemd, welke in de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uitbrengt over de alsdan aan de orde zijnde rekening en verantwoording;

g.             De voorstellen besproken, welke voor deze vergadering zijn ingediend.

 

Artikel 29

Voorstellen voor de algemene vergadering kunnen behalve door het bestuur ook worden ingediend door de leden. Voorstellen van het bestuur dienen te worden gevoegd bij de oproep voor de algemene ledenvergadering. Voorstellen van de leden dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk een week voor de datum van de algemene ledenvergadering. Deze voorstellen worden dan alsnog bij de agenda van de vergadering gevoegd. Te laat ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de meerderheid van de algemene vergadering zich alsnog voor behandeling uitspreekt.

 

Artikel 30

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Het stemrecht in de algemene ledenvergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Artikel 31

Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd. Aantekeningen op het stembiljet maken dit ongeldig. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, behoudens in geval van acclamatie. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het aan de orde zijnde voorstel. Indien echter één of meer leden onmiddellijk na de constatering door de voorzitter, dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een stemming te houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan. Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of, zijn de stemmen tussen meer personen verdeeld, tot allen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, wordt, indien nodig na tussenstemming over hen, die een gelijk aantal meeste stemmen op zich verenigd hebben, een vierde stemming gehouden over de twee personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen verkregen hebben. Indien hetzij bij deze tussenstemming, hetzij bij de derde of vierde stemming, de stemmen staken, beslist het lot. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te kiezen of voor te dragen zijn. Indien voor de vervulling van een vacature in het bestuur slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en heeft geen verdere stemming plaats.

 

Verbandposten

Artikel 32

Door de vereniging worden, voorzover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen verbandposten ingericht. Deze verbandposten worden bij voorkeur gevestigd ten huize van gewone leden van de vereniging, die over een telefoonaansluiting beschikken en doorlopend bereikbaar zijn. Het bestuur is bevoegd regels voor de vestiging, het beheer over en het gebruik van de verbandposten vast te stellen.

 

Artikel 33

Het toezicht op en het bestuur over de verbandposten berusten bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd een lid van de vereniging te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het toezicht op en het beheer over de verbandposten. Ten aanzien van deze commissaris van materialen zijn de bepalingen van artikel 4 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 34

De inhoud van de verbandposten mag uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

 

Algemene bepalingen

Artikel 35

Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.


 

Huishoudelijk reglement - vervolg

 

Artikel 36

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden

 

Artikel 37

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 38

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, zodra daarop, na verkregen goedkeuring van het hoofdbestuur van de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, de goedkeuring van de algemene vergadering is verkregen.

 

Huishoudelijk reglement  - einde